Ny mandatperiod 2023

Nu är det snart nytt år och ny mandat period. NVSKK:s årsstämma kommer hållas i maj och välkomnar då de nyvalda/omvalda ombuden till organisationen för sitt första uppdrag. Vi kommer även kalla nyvalda ledamöter och ersättare för att få en chans att lära känna organisationen och få en bra start in i den. Kallelse och[…]

Tillståndet för växtplankton- och algsamhället samt halten syre och näringsämnen i Skälderviken och Södra Laholmsbuten 2021

Varje år sammanställs en rapport över senaste årets mätningar av hydrografi, det vill säga syre, salt och temperatur samt halten näringsämnen och mängden växtplankton i havet. Även tillståndet för havets skogar följs upp, det vill säga algsamhällena mellan 0-14 meters djup. Rapporten är en del av NVSKK:s kontrollprogram där miljödata årligen samlas in för att[…]

Miljögifter i musslor

Under hösten 2019 genomförde NVSKK insamling och analys av miljögifter i musslor från Stensåns, Rönneåns, Vegeåns och Görslövsåns mynningsområden. Detta är en del av NVSKK:s samordnade recipientkontrollprogram och sker vart 3:e år. Läs rapporten här 

Rapport “Miljögifter i biota”

Under hösten 2016 genomfördes en screening av miljögifter i blåmussla och skrubbskädda av NVSKK. Musslor samlades in utanför Görslövsån, Vegeån, Rönneån och Stensån. Rapporten ligger till grund för NVSKK:s  samordnade recipientkontrollprogram av miljögifter i biota. Läs den här >>